Όροι και Προϋποθέσεις

Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι, όπως χρησιμοποιούνται εφεξής στο κατωτέρω κείμενο, όταν χρησιμοποιούνται με το πρώτο γράμμα κάθε λέξης με κεφαλαίο γράμμα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 1. «Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» ή «Άδεια»: Η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση / Διεξαγωγή Παιγνίων. Προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και β) Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.
 2. «Άδεια Καταλληλότητας» ή «ΑΚ»: Η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.
 3. «Αρχή Καταπολέμησης»: Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139), όπως εκάστοτε ισχύει.
 4. «Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα»: Η συναλλαγή ή δραστηριότητα της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του νόμου 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139).
 5. «Διεξαγωγή»: Η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ’ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.
 6. «Διοργάνωση»: Η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη’ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.
 7. «Ε.Ε.Ε.Π.» ή «ΕΕΕΠ» ή «Αρχή»: Η (Ελληνική) Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
 8. «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ)» ή «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός σας»: ο λογαριασμός της περίπτωσης ιε’ του άρθρου 25 του Νόμου.
 9. «Ιστότοπος»: Ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Άδειας και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη .gr.
 10. «Κανονισμός» ή «Κανονισμός Παιγνίων»: ο Κανονισμός Παιγνίων του άρθρου 29 του Νόμου για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου.
 11. «Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων»: είναι η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011.
 12. «Καταλληλότητα»: Η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. ή τον Κάτοχο Άδειας των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης ΑΚ ή/και Δελτίου Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων
 13. «Κατασκευαστής»: Το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει ΤΜΚΥ) και με κάθε τρόπο διαθέτει σε Κάτοχο Άδειας οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..
 14. «Κάτοχος Άδειας» ή «Κάτοχος»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων και στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού. Σε κάθε Κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι Αδειών. Στην παρούσα Σύμβαση ως Κάτοχος Άδειας νοείται η N1-casino.
 15. «Λειτουργία Jackpot»: Κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.
 16. «Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια»: Σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του Νόμου, είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).
 17. «Μέσο Πληρωμής»: κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 18. «Μεταφορά Χρημάτων»: Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή. Σκοπός είναι η διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης β) της άμεσης χρέωσης γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α΄ 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 19. «Μη συνεργάσιμα κράτη»: Οι χώρες και δικαιοδοσίες της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) καθώς και οι χώρες της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139).
 20. «Νόμος»: Ο (ελληνικός) Νόμος 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180), όπως εκάστοτε ισχύει.
 21. «Οδηγός Παιγνίου» ή «Οδηγός»: Το ενημερωτικό υλικό που αναρτά στον Ιστότοπο ο Κάτοχος Άδειας στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες Διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων / διανομής κερδών, όπου υφίσταται.
 22. «Οργανισμός Πιστοποίησης»: Ο οργανισμός πιστοποίησης που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων ή οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης.
 23. «Όροι»: Οι όροι της παρούσας Σύμβασης Προσχώρησης.
 24. «Παίκτης» ή «Εσείς» ή κάθε άλλη αναφορά σε δεύτερο πρόσωπο, είτε αναγράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, είτε όχι: Εσείς, ως φυσικό πρόσωπο, που αποτελείτε τον αντισυμβαλλόμενο της N1-casino.
 25. «Παικτική Δραστηριότητα»: Το σύνολο των σχετικών με τη Συμμετοχή Σας στα Τυχερά Παίγνια στοιχείων.
 26. «Πιστοποίηση»: Η έγκριση για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός ΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές.
 27. «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»: Η εταιρική πολιτική του Κατόχου Άδειας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και την νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.
 28. «Πραγματικός Δικαιούχος»: Το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139).
 29. «Ρυθμιστικό Πλαίσιο»: Ο Κανονισμός Παιγνίων και το σύνολο των νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων, οι όροι των αδειών, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.
 30. «Σύμβαση Προσχώρησης» ή «Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της N1-casino και υμών προκειμένου να συμμετέχετε νόμιμα στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου από τη N1-casino.
 31. «Συμμετοχή»: H καταχώριση των στοιχείων / επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.
 32. «Συνεργάτης» ή «Affiliate»: Το πρόσωπο που συνεργάζεται με τον Κάτοχο Άδειας, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον Ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου, έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο.
 33. «Τεχνικό Μέσο και Υλικό διεξαγωγής Παιγνίων» ή «ΤΜΚΥ»: Το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό — software ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων.
 34. «Τυχερά Παίγνια» ή «Παίγνια»: Το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του Νόμου και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25 του Νόμου, τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Κάτοχος Άδειας, μέσω του Ιστοτόπου και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες Πιστοποιήσεις.
 35. «Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling)»: Το σύνολο των αρχών και υποχρεώσεων του Κατόχου Άδειας και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε